Nit.FirmyVKraji.sk
| katalóg firiem v Nitrianskom kraji

Podmienky ochrany osobných údajov

I. Základne ustanovenia

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len ,,GDPR") je . IČO 27455971 so sídlom Šafránkova 1243/3, 155 00 Praha 5 (ďalej len: ,, správca").
 2. Kontaktné údaje správca sú:
  Adresa: Šafránkova 1243/3, 155 00 Praha 5
  Email: info@b2m.cz
  Telefón: +420 251 510 908
 3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe: identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Správca spracúva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe:
  1. plnenia Vašej objednávky a zmluvy,
  2. plnenia Vašej registrácie do databázy dodávateľov,
  3. plnenia služieb v rámci dopytového konania.
 2. Správca spracúva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy, registrácie do databázy dodávateľov alebo dopytového konania.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:
  1. plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  2. plnenie služieb v rámci dopytového konania, prezentácie v databáze dodávateľov podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR,
  3. oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zaslanie obchodných oznámení a newsletterov) čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  4. oprávnený záujem správcu, Vás a registrovaných dodávateľov na sprostredkovanie kontaktov za účelom plnenia služby podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  5. Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zaslanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 2. Účelom spracovania osobných údajov je:
  1. výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom, pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nieje možné zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany správcu plniť,
  2. plnenie služby v rámci dopytového konania,
  3. plnenie služby v rámci prezentácie v databáze dodávateľov, prezentácie produktov a služieb či inzercie voľných pracovných miest,
  4. zaslanie obchodných oznámení a uskutočňovanie ďalších marketingových aktivít.
 3. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávania údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje:
  1. po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaniu nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
  2. po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu,
  3. po dobu nevyhnutne nutnú pre plnenie služieb dopytového konania (ktorú je možné upraviť v rámci profilu dopytu) a dobu prezentácie firmy v katalógu dodávateľov.
 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby/firmy
  1. podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
  2. zaisťujúce služby prevádzkovania technologických riešení správcu,
  3. zúčastňujúce sa dopytového konania,
  4. zaisťujúce marketingové služby.
 2. Správca nemá v úmysle predať osobné údaje do tretej zeme (do zeme mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

VI. Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených GDPR máte
  1. právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
  2. právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.
  3. právo na vymazanie osobných údajov čl. 17 GDPR.
  4. právo podať námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
  5. právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
  6. právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedeného v čl. I týchto podmienok.
 2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v papierovej podobe
 3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby a osoby zúčasňujúce sa dopytového konania, ktoré týmto plní samotnú podstatu služby.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/a s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste sa obznámil/a s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

Tieto podmienku naberajú platnosť dňom 25.5.2018.